Atributos:

Relojes:
Nº 3: ROSTRO DE BUDA
Nº 26: NÚMEROS MULTICOLOR
Nº 25: COCA COLA
Nº 6: ORO
Nº 15: DISCO
Nº 20: LAVANDA
Nº 2: OLD SCHOOL
Nº 10: NÚMEROS ROMANOS
Nº 19: GIRASOLES
Nº 16: CHAMPAGNE
Nº 4: NEGRO CLÁSICO
SURTIDO
Nº 7: MADERA
Nº 17: MADERA SIN NÚMEROS


Atributos:

Relojes:
Nº 8: GRAND HOTEL
Nº 24: ANTIGUO BEIGE
Nº 5: GARAGE
Nº 23: AMSTERDAM NEGRO
SURTIDO


Atributos:

Relojes:
Nº 22: SAN EXPEDITO
Nº 30: FAMILIA DE BÚHOS
Nº 3: ROSTRO DE BUDA
Nº 25: COCA COLA
Nº 20: LAVANDA
Nº 26: NÚMEROS MULTICOLOR
SURTIDO
Nº 15: DISCO
Nº 29: ROSAS VINTAGE
Nº 8: GRAND HOTEL
Nº 24: ANTIGUO BEIGE
Nº 27: DREAM
Nº 5: GARAGE
Nº 23: AMSTERDAM NEGRO
Nº 13: FOREVER
Nº 28: NÚMEROS MARCO CELESTE
Nº 14: AMSTERDAM BLANCO
Nº 4: NEGRO CLÁSICO
Nº 17: MADERA SIN NÚMEROS
Nº 18: MARMOLADO BEIGE
Nº 16: CHAMPAGNE